Kulturnatt 49.jpg

«I romantikkens favn» tverrfaglig seminar

11. oktober 2014
12:00–15:00

Nasjonalgalleriet

I romantikkens favn                                                                                    

Landskap på tvers av kunstartene 

Utstillingen «Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810–40» er ikke bare en presentasjon av to sentrale kunstnerskap på 1800-tallet. Den er også en tematisering av romantiske motiver knyttet til tidens dyrkelse av naturen, fortiden og individets følelser. Som mange kunstnere på denne tiden var Dahl og Friedrich påvirket av den romantiske tenkningens dynamiske, helhetlige og subjektive perspektiver på menneskets forhold til naturen. Det var også en nær forbindelse mellom kunstartene og kunstnerne – ikke minst i Tyskland og Norge. Dette seminaret vil ta opp noen av de tematiske og kunstneriske forbindelseslinjene mellom billedkunsten, litteraturen og musikken i de to landene. Men romantikkens naturoppfatning vil også sees i et større perspektiv, som en forutsetning for modernitet og kunstnerisk modernisme.

Seniorkurator Frode Ernst Haverkamp ved Nasjonalmuseet presenterer Dahls og Friedrichs kunstnerskap med særlig vekt på likheter og forskjeller. Ofte legges vekten på deres ulikhet både som mennesker og kunstnere. I dette perspektivet var Dahl den utadvendte og jordnære, med en klar forståelse av sin nasjonale oppgave som skildrer av norsk natur. Mens Friedrich var den introverte og himmelvendte, med en religiøs og metafysisk forståelse av verden og kunsten. Hvor riktig er dette bildet? Og gir det mening å bruke betegnelser som realisme og romantikk i fortolkningen av deres verk?

Konservator Alvhild Dvergsdal ved Hamsunsenteret tar utgangspunkt i romantikkens diktere som videreutviklet tanker fra 1700-tallets opplysningstid. Den sanne dikter står på linje med vitenskapsmannen og filosofen som ønsket å bringe mennesket og samfunnet videre på framskrittets vei, mot en helere, sannere og rikere tilværelse. Vanligvis legges det i omtalen av romantisk diktning også vekt på lengselen etter en uberørt og åndfull natur. Sett på bakgrunn av dansk-norsk og tysk diktning er bildet mer komplisert. Naturen kan også i dikt framtre som truende, skremmende og meningstom. For mange forfattere var møtet med naturen først og fremst forbundet med evnen og muligheten til å dikte. 

Professor emeritus Harald Herresthal fra Musikkhøgskolen i Oslo kaster et musikkhistorisk lys over naturens rolle i tysk og norsk musikk på 1800-tallet. Mange kunstnere var dobbeltbegavelser som følte et nært slektskap mellom billedkunst, musikk og poesi. Dette kom særlig til uttrykk i den tonemalende musikken som ble skapt på Friedrichs og Dahls tid. Herresthal vil også trekke linjene fram til nasjonalromantikkens gjennombrudd i Norge.

Professor Anja Ernst ved Universitetet i Bonn ser en sammenheng mellom romantikken og modernismen når det gjelder synet på menneskets utvikling og indre liv. I romantikkens menneskesyn var sjelelig konflikt og lengsel viktige elementer. Kunstnerne lette etter nye måter å uttrykke seg på. Man vendte blikket innover for å få hjelp av individets kreative krefter. Her var det imidlertid ingen fast og objektiv støtte å få. Men naturen kom kunstneren til hjelp, både som estetisk kategori og som middel til selvrefleksjon. Dette subjektive natur- og menneskesynet kom til å bli en viktig forutsetning for framveksten av modernismen.

 

Program:

Kl. 12.00–12.05: Introduksjon og velkommen ved avdelingsdirektør Nils Ohlsen, Nasjonalmuseet

Kl. 12.10–12.40: Seniorkurator Frode Ernst Haverkamp, Nasjonalmuseet: Dahl og Friedrich som romantiske landskapskunstnere

Kl. 12.45–13.15: Konservator Alvhild Dvergsdal, Hamsunsenteret: Om det romantiske naturdiktet

Kl. 13.15–13.35: Pause, Kaffe/te

Kl. 13.40–14.10: Professor emeritus Harald Herresthal, Musikkhøgskolen i Oslo: Musikk og landskap

Kl. 14.15–15.00: Professor Anja Ernst, Universitetet i Bonn: Romantikken og modernismens indre landskap (på engelsk)

 

Seminaret arrangeres i samarbeid med Goethe-Institut, Oslo

Gratis. Ingen påmelding.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold